Działania

Komornik zajmuje się wykonywaniem:

 • orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń,
 • innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych,
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza,
 • na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje,
 • podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata,
 • sporządza protokół stanu faktycznego,
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Kancelaria posiada dostęp do wskazanych poniżej systemów elektronicznych, dzięki którym uzyskujemy szybki dostęp do danych dotyczących dłużnika:

 • OGNIVO Wykorzystujemy system Ognivo, który umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankami, dotyczących rachunków bankowych dłużników. Przy pomocy powyższej aplikacji, elektronicznie wysyłamy zapytanie, dzięki czemu proces poszukiwania rachunków bankowych jest sprawny i w pełni zautomatyzowany. Wskazać przy tym należy również, że lista banków współpracujących w ramach tego programu systematycznie się powiększa. Dzięki korzystaniu z systemu Ognivo odpowiedzi na zapytania trafiają do nas w ciągu 24 godzin.
 • e-ZUS Elektroniczny urząd podawczy ZUS- dzięki aplikacji udostępnionej przez ZUS, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć czas doręczenia zapytań eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty, co nie tylko usprawnia pracę (odpowiedzi na zapytania trafiają do nas w ciągu 24 godzin), ale również ogranicza koszty korespondencji wysyłanej drogą pocztową.
 • ZUS Alimentowani Zautomatyzowany proces pozyskiwania informacji w sprawach KMP o dłużnikach alimentacyjnych w zakresie ich danych osobowych i ustalonych składników majątkowych.
 • CEPiK– Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Drogą elektroniczną możemy także skierować zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu ustalenia pojazdów mechanicznych dłużnika, do których może być skierowana egzekucja. Przekazywanie wyżej wymienionego zapytania jest nieodpłatne.
 • EPU Elektroniczne postępowanie upominawcze- w sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku egzekucyjnego.
 • EKW Elektroniczna księga wieczysta- od lipca br. w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 24 maja 2013 roku kancelaria posiada dostęp do elektronicznej księgi wieczystej. Dzięki temu możliwe jest odszukanie nieruchomości, dla której urządzona jest księga wieczysta wpisując na przykład imię i nazwisko lub numer PESEL właściciela.
 • ePuap – elektroniczna platforma usług administracji publicznej.
 • REGON i CEIGD – umożliwiających bezpośredni dostęp do danych znajdujących się w rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Zadzwoń do nas